Aplinkosauginiai tyrimai

Šiuo metu didelis visuomenės dėmesys yra skiriamas ekologijai ir aplinkosaugai. Norint gyventi saugioje ir švarioje aplinkoje, būtina užkirsti kelią naujų taršos židinių atsiradimui, nustatyti senus reliktinius taršos židinius, stebėti teršiančių medžiagų pasiskirstymą grunte ir požeminiame vandenyje. Kraštutiniu atveju imtis užterštos teritorijos valymo darbų.

UAB “Geoconsulting” įmonėje dirbantys patyrę specialistai teikia šias aplinkosauginių tyrimų paslaugas:

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas yra sistemingas ir ilgalaikis procesas, kurio metu yra nustatomas ūkio subjektų poveikis požeminiam vandeniui. Monitoringas vykdomas remiantis parengta ir suderinta poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. Jo metu, iš specialiai įrengtų gręžinių, sistemingai imami vandens mėginiai, matuojami greitai kintantys cheminiai rodikliai (pH, T, savitasis laidis) gruntinio vandens lygis. Mėginiai siunčiami į vandens tyrimų laboratoriją, kur nustatoma teršiančių medžiagų cheminė sudėtis, jų kiekiai. Apibendrinus lauko tyrimų ir laboratorinius duomenis, nustatoma vykdomos ūkinės veiklos įtaka požeminiam vandeniui, cheminių medžiagų pavojingumas gamtinei aplinkai ir žmonių sveikatai.

Monitoringo tyrimai dažniausiai atliekami 1 – 2 kartus per metus, o apibendrintos metinių tyrimų ataskaitos pateikiamos užsakovui, Lietuvos geologijos tarnybai ir Regioniniam aplinkos apsaugos departamentui.

Dažniausiai poveikio požeminiam vandeniui monitoringą privalo vykdyti šia ūkine veikla užsiimantys ūkio subjektai:

  • Geriamojo ir mineralinio vandens vandenvietės
  • Degalinės
  • Stambios pramonės įmonės
  • Sąvartynai
  • Gyvulininkystės kompleksai
  • Nuotekų valymo įrenginiai

Monitoringo programos parengiamos, derinamos bei vykdomos vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais aplinkos apsaugos įstatymais bei reglamentais.

 

Ekogeologiniai tyrimai. Ekogeologinių tyrimų metu atliekamas požeminio vandens ir grunto cheminio užterštumo lygio įvertinimas. Atliekant lauko ekogeologinius tyrimus nustatoma teritorijos geologinė sąranga, požeminio vandens hidrodinamika, paimami požeminio vandens ir grunto mėginiai laboratoriniams tyrimams. Išanalizavus gautus duomenis parengiama tyrimų ataskaita, įvertinama, ar grunto ir požeminio vandens tarša nekelia pavojaus gamtinei aplinkai ir žmonių sveikatai. Ataskaita pateikiama vertinimui į Lietuvos geologijos tarnybą. Gavus vertinimo išvadas ir, esant būtinybei, sudaromas užterštos teritorijos tvarkymo planas.

Yra išskiriami trys ekogeologinių tyrimų etapai.

Preliminarūs ekogeologiniai tyrimai. Šių tyrimų metu nustatoma grunto ir požeminio vandens cheminė tarša. Jei tarša aptinkama, tada apibrėžiamas preliminarus šios taršos arealas tyrimų teritorijoje.

Detalūs ekogeologiniai tyrimai. Detalių ekogeologinių tyrimų tikslas yra patikimai nustatyti užteršto gruntinio vandens ir grunto kiekį, pačių teršalų kiekį ir jų erdvinį pasiskirstymą požemyje bei įvertinti galimą teršalų migraciją. Šie tyrimai atliekami tada, kai preliminarių tyrimų metu yra nustatomas taršos faktas ir Lietuvos geologijos tarnyba reikalauja atlikti detalius tyrimus.

Papildomi ekogeologiniai tyrimai. Šie tyrimai atliekami tada, kai yra rengiamas teritorijos išvalymo planas. Papildomų tyrimų metu nustatomi specialūs užteršto grunto ir požeminio vandens parametrai.

Ekogeologiniai tyrimai privalomi:

  • jeigu keičiama teritorijos naudojimo paskirtis ir teritorijai taikoma didesnio jautrumo taršai grupė,
  • jeigu planuojama ar pakeičiama ūkinė veikla, kuri galimai gali užteršti gamtinę aplinką,
  • jeigu gaunama Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo išvada, parengta remiantis požeminio vandens monitoringo ar kitų tyrimų rezultatais, apie preliminariojo ir detaliojo ekogeologinio tyrimo poreikį.

 

Ekogeologiniai tyrimai atliekami pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą ir kitus Lietuvoje galiojančius teisės aktus.

Menu Title
×
Meniu